AZ EUROFLOW ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Jelen szerződési feltételek az Euroflow Zrt. által adott ajánlatok mellékletét képezik, amelyek abban az esetben alkalmazandóak, amikor Euroflow Zrt. és Vevő között nem jön létre írásban Keretszerződés termékek fajta és mennyiség szerint történő határidős adásvételéről.

 1. Szerződés hatálya: Jelen Általános Szerződési Feltételek az Euroflow Kereskedelmi Szolgáltató és Mérnöki Tanácsadó Zártközűen Működő Részvénytársaság (2030 Érd, Aszfaltozó u. 27-29. cégjegyzékszám: 13-10-040640, adószám: 12490367-2-13), mint Eladó – továbbiakban Eladó – által kiadott ajánlatokkal, rendelés-visszaigazolásokkal, számlákkal, szállítólevelekkel és minden egyéb, az értékesítéssel kapcsolatos dokumentumokkal összhangban értelmezendők.

  Jelen Általános Szerződési Feltételektől történő bármely eltérés csak Eladó és Vevő által aláírt és jóváhagyott írásos formában érvényes.
   
 2. Árajánlat, megrendelés: Vevő írásban elektronikus úton vagy faxon árajánlatot kér és/vagy megrendelést tesz Eladó felé. Eladó minden esetben csak és kizárólag írásban tesz érvényes ajánlatot, és minden egyes megrendelést írásban igazol vissza. Amennyiben a megrendelés visszaigazolása egyéb feltételeket nem tartalmaz, úgy azt jelen szerződésben írt feltételekkel együtt kell létrejöttnek tekinteni.
   
 3. Szállítási határidő, teljesítés, átadás-átvétel: Eladó a megrendelést az árajánlatban/megrendelés visszaigazolásban megadott napon belül teljesíti. Az adásvételt teljesítettnek kell tekinteni, amikor az áru/termék Eladó telephelyére beérkezett és ezt Eladó írásban bejelentette Vevő felé. Vevő az áru átvételét és a számla befogadását nem tagadhatja meg. Eladó az előszállítás jogát fenntartja
   
 4. Teljesítés helye: 2030 Érd, Aszfaltozó u. 27-29.
  Az áru elszállítását – mennyiségi és minőségi átvételt követően – Vevő végzi, saját fuvareszközön. Az árut fizikai valójában átvevő fuvarozó személyéről Vevő az átvételt megelőzően köteles Eladót írásban értesíteni. Ezen értesítés elmaradása esetén Eladó valamennyi ezzel kapcsolatos kártérítési felelősségét kizárja. Eladó fenntartja a jogot az átadás-átvételnél jelen lévő személy jogosultságának ellenőrzésére, amely módja lehet a megrendelés egy példányának elkérése stb.

  Vevő köteles mennyiségi-minőségi kifogását az átadás-átvételkor haladéktalanul, de legkésőbb 3 (három) napon belül jelezni. Ilyen jelzés esetén felek jegyzőkönyvet vesznek fel.

  Eladó a megrendelt árut a teljesítési időpontjának lejárta után 8 (nyolc) napig díjmentesen tárolja. Vevő átvételi késedelme esetén az átvételre nyitva álló határidő utolsó napját követő naptól kezdődően az őrzött áru/termék után késedelmi kötbért köteles fizetni. (késedelmi kötbér) A késedelmi kötbér mértéke naponta a megrendelésben szereplő és át nem vett áru/termék nettó értékének 1 (egy) %-a.

  Vevő a teljesítési határidő lejáratát követően 15 (tizenöt) napon belül nem veszi át a megrendelt árut/terméket, úgy Eladó az ügylettől elállhat, és ebben az esetben Vevő köteles meghiúsulási kötbért fizetni. (meghiúsulási kötbér) A meghiúsulási kötbér mértéke a megrendelésben szereplő és át nem vett áru/termék nettó értékének 15 (tizenöt) %-a.
   
 5. Árak: egyedi ajánlat alapján. Eladó a rendelés visszaigazolásban megadott bruttó áron, forintban számlázza ki a terméket, amely tartalmazza az adókat.
   
 6. Fizetési feltételek, (kötbér, kamat): Vevő késedelmes számlakiegyenlítése esetén a Polgári Törvénykönyv szerinti mértékű késedelmi kamat fizetésére köteles. Megrendelő a számlával kapcsolatos kifogásait a kézhezvételtől számított 3 (három) napon belül köteles jelezni. Eladó az átadott áruk felett tulajdonjogát a teljes vételár kiegyenlítéséig fenntartja. Vevő a tulajdonjog fenntartással érintett áruk eladása esetén büntetőjogi felelőssége tudatában köteles az eladott áruk ellenértékét elsősorban az eladásból származó összegből Eladó részére megfizetni.
   
 7. Visszavétel: Eladó Vevő által visszavételre kínált termékeket egyedileg bírálja el. A visszavétel alapfeltételei:
  • raktári tételek, a rendelésre behozatott termékeket Eladónak nem áll módjában visszavenni;
  • 60 naptári napnál nem régebben vásárolt;
  • a termék nem került beépítésre, gyári állapotú. Műanyag idomok esetében csak a sértetlen csomagolással rendelkező termékek esetében van lehetőség a visszavételre.
  Eladó az adminisztrációs költségek miatt visszavétel esetén a termék árának legfeljebb 70 %-áról állít ki helyesbítő számlát.
   
 8. Vegyes rendelkezések, garancia: Jognyilatkozatot csak cégszerű aláírással rendelkező, cégjegyzési joggal vagy külön meghatalmazással rendelkező személytől fogadunk el.

  Jótállás, szavatosság a jogszabályok szerint.